Products

ไมโครโฟน

ไมโครโฟน DECCON
  รุ่น  : DC-553
รายละเอียด  : ความถี่ตอบสนอง:
   : ความไวตอบสนอง:
     
       
ไมโครโฟน UNION
  รุ่น  : UN-115
รายละเอียด  : ความถี่ตอบสนอง:
   : ความไวตอบสนอง:
     
 
ไมโครโฟน CCON
  รุ่น  : MI-1
รายละเอียด  : ความถี่ตอบสนอง:
   : ความไวตอบสนอง:
     
 
ไมโครโฟน CCON
  รุ่น  : MI-4
รายละเอียด  : ความถี่ตอบสนอง:
   : ความไวตอบสนอง:
     

ไมค์โครโฟน | ไมค์ประชุม

Download File: EXCEL | PDF